Llenguatge D’Estar Per Casa

Hola families! Com esteu?

Al llarg d’aquests dies he anat rebent moltes preguntes sobre com reforçar el treball que estàvem fent a MA quant a escriptura i lectura des de casa. Avui m’agradaria donar-vos algunes indicacions perquè ho pugueu fer i gaudir en família.

ADAPTAR L’ESPAI:

Una de les coses que podeu fer és potenciar l’escriptura dins les vostres rutines i posar-la a l’abast dels infants fent-la tan visible com pugueu. És important crear oportunitats de lectura i escriptura a casa i en diferents moments del vostre dia a dia. Cal que els infants sentin la necessitat d’utilitzar el llenguatge escrit en el seu entorn i veure que és un llenguatge accessible per a ells i elles. Nosaltres, com a adults, hem de donar exemple i donar importància tant a la nostra escriptura com a la seva, perquè vegin la capacitat comunicativa que té.

Una manera de fer-ho és utilitzar l’escriptura (amb els nens i nenes que comencen, fer-ho amb lletra majúscula i, amb els més grans, incloure lletra lligada) per ordenar els espais. Podeu etiquetar les safates o espais per ordenar la seva zona de joc, etiquetar els contes segons els idiomes, ordenar el material d’art amb etiquetes, etc.

D’aquesta manera, els infants llegiran de manera natural i significativa. És important que totes les etiquetes que fem siguin entenedores i amb lletra clara. Si teniu dubtes sobre quin tipus de lletra és millor per als vostres fills i filles, les educadores us poden donar un cop de mà.

Cal, també, que els infants tinguin material de llengua a l’abast com ara llapis, gomes i maquinetes; alguns colors; papers; paper de pauta (seguidament us n’adjunto un perquè us el pugueu descarregar i imprimir), i, si en teniu, alguna pissarra i guixos.

CONTES PER LLEGIR:

Adaptar els contes pels infants que teniu a casa també és una bona manera de potenciar la lectura. La majoria d’ells estan escrits en lletra d’impremta i és important per als infants que la vagin integrant. Així i tot, per donar independència als infants a l’hora de llegir, podeu transcriure amb lletra majúscula o lligada (depenent del moment en què es trobi l’infant) les parts escrites dels contes. Mireu que siguin contes curts i amb vocabulari fàcil. És important que siguin contes fàcils perquè els infants els puguin entendre fàcilment: així potencien tant la lectura com l’autonomia.

RUTINES ADAPTADES:

L’escriptura forma part del nostre dia a dia com a adults i cal que també en fem partícips els infants. És important que els infants vegin la funcionalitat i la utilitat de l’escriptura.

La llista de la compra, escriure els menús de cada dia, redactar un horari o les tasques que cal fer cada dia, etc. Aquests són alguns exemples de les coses que podeu escriure juntament amb els infants. Cal que a l’hora d’escriure hi hagi una motivació real. Una raó. Ja sigui que formi part del dia a dia, o que posi paraules a les creacions dels nens i nenes.

Quan parlem d’escriptura, no només parlem d’una escriptura clara i precisa sense errors ortogràfics. A l’inici de l’escriptura, els infants utilitzen el dibuix per a comunicar-se i, a poc a poc, a mesura que va desenvolupant la mà i es va precisant el traç, l’escriptura es torna més clara.

És per això que, com a adults, hem de reconèixer tots els tipus d’escriptura com a vàlids i hem d’ajudar als infants a posar paraules i a donar significat a allò que escriuen.

JOC DELS SONS:

El joc dels sons és una de les primeres activitats que es fan per introduir la lectura i l’escriptura. Aquest joc es pot començar als dos anys i mig, depenent de la motivació de l’infant pel llenguatge. Reconèixer els sons de les paraules de manera sensorial i entendre que les paraules són grups de sons individuals són els preliminars per poder escriure i llegir relacionant els sons amb les seves grafies.

Es tracta que l’adult pensi en una paraula de l’entorn proper de l’infant i el motivi a endevinar quina és, dient-li: “Estic pensant en una paraula que comença amb el so G*“. Un cop l’infant ha endevinat la paraula, es repeteix el joc buscant una altra paraula o es pot proposar a l’infant que sigui ell mateix qui pregunti.

*Cal recordar que no anomenem les lletres pel seu nom sinó pel seu so.

Per als més grans:

Per als més grans, es poden fer preguntes més concretes sobre els sons de les paraules, com ara: “Quin és l’últim so d’aquesta paraula?” o “Quin és el so del mig?“.

Podeu jugar al joc del tren de les paraules, tot fent llistes de paraules que comencin amb l’últim so de la paraula anterior. Com per exemple: Foc-Casa-Elefant-Niu. Heu de tenir clar que encara no treballem les particularitats ortogràfiques. És a dir, ens fixarem en l’últim so i no en l’última lletra que escriuríem. Per tant, després d'”Elefant” pensaríem una paraula que comenci per la N i no pas per la T.

JOC DE LES ACCIONS:

Aquest joc està pensat per a nens i nenes que ja han treballat amb l’escriptura durant un cert temps.

L’únic material que cal preparar són alguns paperets plegats amb accions escrites, com ara “Vés a buscar una forquilla“, Fes tres salts“, “Busca una cosa petita, rodona i vermella“, Canta una cançó“, etc. Aquestes targetes han d’estar escrites amb el tipus de lletra que l’infant conegui millor, sigui majúscula o lletra lligada. Un cop fetes les targetes es posen dins una panera i es barregen.

El joc es tracta d’anar agafant targetes i anar fent el que ens diuen. És divertit anar-les canviant sovint i ser creatiu a l’hora d’escriure-les. És important mantenir el factor sorpresa!

LES LLISTES:

El material de les llistes és un dels que utilitzem més a MA per practicar l’escriptura. Tenim les llistes per a la lectura i les llistes d’escriptura.

Les llistes de lectura són llistes de paraules de temes diferents escrites perquè els infants les puguin llegir, copiar amb l’alfabet mòbil o escriure a les pissarres o als papers.

Les llistes per escriure són llistes preparades perquè escriguin els infants. Només tenen el títol escrit i solen estar preparades sobre un paper amb pauta. Si no teniu paper de pauta, el podeu preparar vosaltres o fer-ho sobre un paper blanc.

ALFABET MÒBIL:

L’alfabet mòbil és un dels materials més importants en el treball de l’escriptura i la lectura. Es treballa durant tot el procés d’aprenentatge i s’adapta molt bé als diferents moments. Molts de vosaltres ja teniu materials similars amb lletres a casa però, si no en teniu, us aconsello que en creeu un. Ho podeu fer amb cartolines i escriure la lletra majúscula en un costat i la lligada a l’altre.

Amb aquest material podeu escriure les paraules de les llistes de lectura, podeu fer el joc de les accions, podeu escriure-us missatges o simplement experimentar amb les lletres i les paraules.

A part de tots els materials que podeu anar creant i adaptant a casa aquests dies, el més important és que procureu que els infants tinguin contacte amb la lectura i l’escriptura de manera natural. Crear espais rics en llenguatge, ja sigui durant les converses, els moments de joc, de lectura o treballant aspectes més concrets de llenguatge amb materials que hàgiu creat.

Espero que aquest post un doni més idees per a continuar acompanyant els vostres infants durant aquests dies a casa. Si teniu algun dubte em podeu escriure i en parlem amb calma.

Gràcies!

Mireia


Hola famílias! ¿Como estáis?

A lo largo de estos días he ido recibiendo muchas preguntas sobre cómo reforzar el trabajo que estábamos haciendo a MA en cuanto a escritura y lectura desde casa. Hoy me gustaría daros algunas indicaciones para que lo podáis hacer y disfrutar en familia

ADAPTAR EL ESPACIO:

Una de las cosas que podéis hacer es potenciar la escritura dentro las rutinas y ponerla al alcance de los niños haciéndola más visible. Es importante crear oportunidades de lectura y escritura en el espacio y en diferentes momentos de vuestro día a día. Es necesario que los niños y niñas sientan la necesidad de utilizar el lenguaje escrito en su entorno y ver que es un lenguaje accesible para ellos y ellas. Nosotros, como adultos, debemos dar ejemplo y dar importancia tanto con nuestra escritura como con la lectura de la suya, para qué vean la capacidad comunicativa que tiene.

Una manera de hacerlo es utilizar la escritura (con los niños y niñas que empiezan, hacerlo con letra mayúscula y los mayores incluir letra cursiva) para ordenar los espacios. Podéis etiquetar las bandejas o espacios para ordenar las zonas de juego, etiquetar los cuentos según los idiomas, ordenar el material de arte con etiquetas, etc.

De este modo, los niños y niñas leerán de forma natural y significativa. Es importante que todas las etiquetas que hacemos, sean comprensibles y con letra clara. Si tenéis dudas sobre qué tipo de letra es mejor para vuestros hijos e hijas, las educadoras os podemos dar una mano.

Es importante también, que los niños y niñas tengan material de lengua al alcance como lápices, gomas y sacapuntas, algunos colores, papeles, papel de pauta (seguidamente os adjuntamos un para que os la podáis descargar e imprimir) y si la tenéis, alguna pizarra y tizas.

CUENTOS ADAPTADOS:

También es una buena manera de potenciar la lectura, adaptar los cuentos que tenéis en casa. La mayoría de ellos están escritos en letra de imprenta y esta también es importante que los niños y niñas la vayan integrando. Sin embargo, para darles independencia a la hora de leer, podéis transcribir con letra mayúscula o ligada (dependiendo del momento en que se encuentre el niño o niña) las partes escritas de los cuentos. Procurad que sean cuentos cortos y con vocabulario fácil. Es importante que sean cuentos fáciles para que los puedan entender fácilmente potenciando así tanto la lectura como la autonomía.

RUTINAS ADAPTADAS:

La escritura forma parte de nuestro día a día como adultos y es necesario que también hagamos partícipes a los niños. Es importante que vean la funcionalidad y la utilidad de la escritura.

La lista de la compra, escribir los menús de cada día, redactar un horario o las tareas que hay que hacer cada día, etc. Estos son algunos ejemplos de las cosas que podríais escribir junto con los niños y niñas. Es necesario que a la hora de escribir, haya una motivación real. Una razón. Ya sea que forme parte del día a día, o que ponga palabras a las creaciones de los niños y niñas.

JUEGO DE LOS SONIDOS:

El juego de los sonidos es una de las primeras actividades que se realizan para introducir la lectura y la escritura. Este juego se puede empezar a los dos años y medio, dependiendo de la motivación del niño o niña por el lenguaje. Reconocer los sonidos de las palabras de manera sensorial y entender que las palabras son grupos de sonidos individuales, son los preliminares para poder escribir y leer.

Se trata de que el adulto piense en una palabra del entorno cercano del niño y le motive a adivinar cuál es diciéndole: “Estoy pensando en una palabra que empieza con el sonido G”. Una vez el niño o niña ha adivinado la palabra, se repite buscando otra o se le puede proponer que sea él/ella quien pregunte.

Hay que recordar que no llamamos las letras por su nombre sino por su sonido.

Para los mayores:

Para los mayores, se pueden hacer preguntas más concretas sobre los sonidos de las palabras como:” cuál es el último sonido de esta palabra? ¿Cuál es el sonido del medio?”

Podéis jugar al juego del tren de las palabras haciendo listas de palabras que empiecen con el último sonido de la palabra anterior. Como por ejemplo: Casa-Árbol-León-Nariz. Aún no trabajamos las particularidades ortográficas. Es decir, nos fijaremos en el último sonido y no en la última letra que escribiríamos.

JUEGO DE LAS ACCIONES:

Este juego está pensado para niños y niñas que ya han trabajado con la escritura durante un cierto tiempo.

El único material que hay que preparar son algunos papelitos con acciones escritas como “Ir a buscar un tenedor”, “Haz tres saltos”, “Busca algo pequeña, redonda y roja”, “Canta una canción “, etc. Estas tarjetas deben estar escritas con el tipo de letra que el niño conozca mejor, o bien mayúscula o ligada. Una vez hechas las tarjetas se ponen en una cesta y se mezclan.

El juego se trata de ir cogiendo tarjetas y haciendo lo que nos dicen. Es divertido ir cambiandolas a menudo y ser creativo a la hora de escribirlas. Es importante mantener el factor sorpresa!

LAS LISTAS:

El material de las listas es uno de los que utilizamos más en MA para practicar la escritura. Tenemos las listas de lectura y las listas de escritura.

Las listas de lectura son listas de palabras de temas diferentes escritas para que los niños y niñas puedan leer, copiar con el alfabeto móvil o escribir en las pizarras o los papeles.

Las listas para escribir son listas preparadas para que escriban los niños y niñas. Sólo tienen el título escrito y suelen estar preparadas sobre un papel con pauta. Si no tenéis papel de pauta lo podéis preparar o hacerlo sobre un papel blanco.

ALFABETO MÓVIL:

El alfabeto móvil es uno de los materiales más importantes en el trabajo de la escritura y la lectura. Se trabaja durante todo el proceso de aprendizaje y se adapta muy bien a los diferentes momentos. Muchos ya tenéis materiales similares con letras en casa y si no, os aconsejo que creéis uno. Lo podéis hacer con cartulinas y escribir la letra mayúscula por un lado y la ligada a la otra.

Con este material podéis escribir las palabras de las listas de lectura, podéis realizar el juego de las acciones, podéis escribiros mensajes o simplemente experimentar con las letras y las palabras.

A parte de todos los materiales que se pueden ir creando y adaptando en casa estos días, lo más importante es que procuréis que los niños y niñas tengan contacto con la lectura y la escritura de manera natural. Crear espacios ricos en lenguaje, ya sea durante las conversaciones, los momentos de juego, de lectura o trabajando aspectos más concretos de lenguaje con materiales que hayáis creado.

Espero que este post os dé más ideas para continuar acompañando vuestros hijos y hijas durante estos días en casa. Si tenéis alguna duda me podéis escribir y hablamos con calma.

Gracias!

Mireia


Hello everybody! How are you?

Throughout these days I have been receiving many questions about how to reinforce at home the work we were doing at MA in terms of writing and reading. Today I would like to give you some suggestions of things that you can do at home and enjoy as a family.

ADAPT THE SPACE:

One of the things you can do is enhance writing within your routines and make it available to children by making it more visible. It is important to create reading and writing opportunities in different spaces and at different times of your day to day. Children need to feel the need to use written language in their environment and see that it is an accessible language for them. As adults, we must set an example and show how important this is not just by writing but also by reading what we have written, so that they see the communicative capacity that written language has.
One way to do this is to use writing (children begin using capital letters and older children can start practicing writing in cursive) to organise the spaces. You can label the trays or spaces to organise the play areas, label their books according to their languages, organise art supplies by labelling them, etc.

This way children will start reading naturally and meaningfully. It is important that all the labels that we write are legible and clear. If you have doubts about what type of handwriting is best for your children, we can give you a hand.
It is also important that the children have language materials within their reach, such as pencils, erasers and sharpeners, coloured pencils, papers, lined paper (we’ve attach a sheet that you can download and print) and if you have them, a blackboard and chalk.

ADAPTING BOOKS:

Another good way to enhance reading is to adapt the stories you have at home. Most of them are written in print and this is also important for children to integrate. However, to give them autonomy when reading, you can transcribe the written parts of the stories in capital letters or cursive (depending on what stage the child is). Make sure they are short stories with easy vocabulary. It is important that they are easy stories so that they can be easily understood, thus enhancing both reading and autonomy.

ADAPTING ROUTINES:

Writing is part of our daily life as adults and we need to involve children as well. It is important that they see the functionality and usefulness of writing.

The shopping list, writing the menus for each day, writing a schedule or the tasks to do each day, etc. These are some examples of the things you and the children could write together. A real motivation is necessary when writing. A reason. Whether it’s something that’s part of your everyday life, or that adds words to the children’s creations.

SOUNDS GAME:

Playing with sounds is one of the first activities that are used to introduce reading and writing. Children can start playing at age two and a half, depending on the child’s motivation for language. Recognizing the sounds of words in a sensory way and understanding that words are groups of individual sounds are the basis to being able to write and read.

This is how the game goes: The adult thinks of a word that’s present in the child’s environment and motivates the child to guess which word it is by saying: “I am thinking of a word that begins with the sound G.” Once the child has guessed the word, you can choose a new word or you can let the child choose a word.

Remember that we do not call letters by their name but by the way they sound.

For older children:

For older children, more specific questions can be asked about the sounds in words such as: “What is the last sound in this word? What is the sound in the medium? ”
You can play the word train game by making word lists where each word starts with the last sound of the previous word. For example: Giraffe – Flower – Rain – Nose. We still do not work on spelling features. That is, we will choose the following word based on the last sound and not the last letter of the previous word. Therefore, after “Giraffe” we would think of a word that begins with the F and not with the E.

ACTIONS GAME:

This game is designed for children who have already been practicing writing for some time.

The only material to prepare are some pieces of paper with written actions such as “Go find a fork”, “Jump three times”, “Find something small, round and red”, “Sing a song”, etc. These cards must be written in the type of letter that the child knows best, either capital or linked. Once the cards are made they are put in a basket and mixed up.
The game consists in taking cards and doing what they tell us. It is fun to change them often and be creative when writing them. It is important to keep in interesting and fun!

THE LISTS:

This is one of the most frequently used materials to practice writing at MA. We have reading lists and writing lists.

Reading lists are lists of words on different topics written so that the children can read them, rewrite the words with the mobile alphabet, or on blackboards and pieces of paper.
As for the writing lists, they only have the title written on them and are usually prepared on a lined paper. If you do not have lined paper and can’t print the attached model, you can make it using a ruler or just do the activity on a blank piece of paper.

MOBILE ALPHABET:

The mobile alphabet is one of the most important materials for learning how to write and read. It’s used throughout the whole learning process and it’s easily adaptable to different purposes. Many of you already have similar materials at home and if you don’t, I advise you to create one. You can do it with card stock and write the capital letter on one side and the cursive letter on the other.

With this material you can write the words from the reading lists, you can play the actions game, you can write messages or simply experiment with the letters and words.

Apart from all the materials that can be created and adapted at home these days, the most important thing is that you try to ensure that children have contact with reading and writing naturally. Create spaces rich in language, whether during conversations, moments of play, reading or working on more specific aspects of language with materials that you have created.

I hope this post gives you more ideas on how to continue accompanying your children during these days at home. If you have any questions, you can contact me and we can have a chat.

Thank you!

Mireia

Deixa un comentari