Juguem Amb La Ment!

Avui tinc ganes de compartir amb vosaltres una sèries d’activitats basades en el llenguatge oral. Totes aquestes activitats tenen com a finalitat divertir-se amb el llenguatge, observar-lo, transgredir-lo i manipular-lo. Som-hi!

Endevinalles:

Les endevinalles fa temps que són un complement perfecte a les rotllanes de MA del grup de dalt. En tenim de tot tipus i ens serveixen per aprendre vocabulari i posar a prova la nostra ment. Pels que no ho sabeu, les endevinalles són misteris escrits adreçats als infants on s’han d’endevinar paraules a través d’unes pistes molt concretes.

Aquí us deixo el link d’una web de la Generalitat de Catalunya on hi podeu trobar algunes propostes d’endevinalles.

http://www.xtec.cat/~scervell/reculls/endevinalles.htm

Una altra proposta per fer amb endevinalles és animar els infants a inventar-ne algunes. Cal guiar-los i ajudar-los a buscar bé la paraula amb la qual volen començar i a crear la pregunta adequada. Aquesta és una eina fantàstica per millorar el llenguatge oral.

Us animo a deixar les vostres endevinalles inventades als comentaris i provarem de resoldre-les!

Jeroglífics:

Aquests últims dies hem començat a experimentar amb els jeroglífics. Com molts ja sabeu, un jeroglífic ve a ser com una endevinalla feta amb dibuixos. Al principi hi ha una pista, que generalment és una pregunta. Aquesta pista ha de tenir una resposta o solució. La solució és el conjunt de lletres, les mateixes que donen explicació al dibuix, agrupades generalment en formes diferents, però respectant-ne sempre l’ordre.

Us en deixo uns quants, tot i que en podeu trobar molts a Internet.

Enigmes:

Els enigmes, tal i com els utilitzem a MA, són preguntes relacionades amb contextos molt concrets que s’han de respondre utilitzant la lògica de la causa-conseqüència. Són una preparació de la ment matemàtica ideal.

Podem utilitzar-los adaptats als diferents nivells dels infants.

 • Un gos arriba a un carrer on hi ha un cartell que posa: NO PASSAR. Què farà el gos? Resposta: Passarà perquè no sap llegir.
 • Un dia que fa molt de sol, un home entra a casa seva i quan surt té el cabell moll. Perquè, si no està plovent? Reposta: S’acaba de dutxar.
 • Seràn bones les tomates que se’m van podrir ahir? Resposta: No, perquè es van podrir i no me les puc menjar.
 • Què li diu un ocell a un altre ocell que se li ha menjat el menjar? Resposta: Piu Piu.

Els mes grans poden començar a utilitzar enigmes més similars als problemes matemàtics.

 • Quantes orelles tenen quatre elefants?
 • Quantes potes tenen tres gallines?
 • Quantes botes són dos parells de botes?
 • Si tinc cinc ous i se m’en trenquen dos, quants ous em queden?

Aquestes activitats són fantàstiques per anar fent de manera espontània durant el dia a dia. Podeu aprofitar situacions quotidianes per introduir el joc dins la vostra rutina i fer que els infants trobin tantes oportunitats d’aprenentatges com puguin.

Us animo a que compartiu les vostres creacions amb tots i totes nosaltres!


Juguemos con la mente!

Hoy tengo ganas de compartir con vosotros una serie de actividades basadas en el lenguaje oral. Todas estas actividades tienen como finalidad divertirse con el lenguaje, observarlo, transgredirlo y manipularlo. Vamos!

Adivinanzas:
Las adivinanzas hace tiempo que son un complemento perfecto en los círculos de MA del grupo de arriba. Tenemos de todo tipo y nos sirven para aprender vocabulario y poner a prueba nuestra mente. Para los que no lo saben, los acertijos son misterios escritos dirigidos a los niños donde se han de adivinar palabras a través de unas pistas muy concretas.

Aquí os dejo el link de una web de la Generalidad de Cataluña donde se pueden encontrar algunas propuestas de adivinanzas.

http://www.xtec.cat/~scervell/reculls/endevinalles.htm

Otra propuesta para hacer con acertijos es animar a los niños a inventar algunas. Hay que guiarlos y ayudarlos a buscar bien la palabra con la que quieren empezar y crear la pregunta adecuada. Esta es una herramienta fantástica para mejorar el lenguaje oral.

Os animo a dejar sus adivinanzas inventadas a los comentarios e intentaremos resolverlas!

Jeroglíficos:

Estos últimos días hemos comenzado a experimentar con los jeroglíficos. Como muchos ya sabéis, un jeroglífico viene a ser como una adivinanza hecha con dibujos. Al principio hay una pista, que generalmente es una pregunta. Esta pista debe tener una respuesta o solución. La solución es el conjunto de letras, las mismas que dan explicación al dibujo, agrupadas generalmente en formas diferentes, pero respetando siempre el orden.

Os dejo unos cuantos, aunque en podéis encontrar muchos en Internet.

Enigmas:

Los enigmas, tal y como los utilizamos a MA, son preguntas relacionadas con contextos muy concretos que se deben responder utilizando la lógica de la causa-consecuencia. Son una preparación de la mente matemática ideal.

Podemos utilizarlos adaptados a los diferentes niveles de los niños.

 • Un perro llega a una calle donde hay un cartel que pone: NO PASAR. ¿Qué hará el perro? Respuesta: Pasará porque no sabe leer.
 • Un día que hace mucho sol, un hombre entra en su casa y cuando sale tiene el pelo mojado. Porque, si no está lloviendo? Repuesta: Se acaba de ducharse.
 • Serán buenas los tomates que se me pudrieron ayer? Respuesta: No, porque se pudrieron y no me las puedo comer.
 • ¿Qué le dice un pájaro a otro pájaro que se le ha comido la comida? Respuesta: Piu Piu.


 • Los mayores pueden empezar a utilizar enigmas más similares a los problemas matemáticos.

  • ¿Cuántas orejas tienen cuatro elefantes?
  • ¿Cuántas patas tienen tres gallinas?
  • ¿Cuántas botas son dos pares de botas?
  • Si tengo cinco huevos y se me rompen dos, cuántos huevos me quedan?

   Estas actividades son fantásticas para ir haciendo de manera espontánea durante el día a día. Puede aprovechar situaciones cotidianas para introducir el juego en su rutina y hacer que los niños encuentren tantas oportunidades de aprendizajes como puedan.

   Os animo a que comparta sus creaciones con todos y todas nosotros!

Let’s play with the mind!


Today I want to share with you a series of activities based on oral language. The goal of these activities is to have fun with the language, to observe it, transgress it and manipulate it. Let’s go!

Guessing games


These have been a perfect complement in the circles upstairs. We have all kinds and they help us to learn vocabulary and test our minds. For those who do not know, these guessing word games are like riddles, they are written mysteries for children where you have to guess words through very specific clues.

Here is the link to a website of the Government of Catalonia where you can find some riddles.

http://www.xtec.cat/~scervell/reculls/endevinalles.htm

Another activity we can do based on riddles is to encourage children to create their own. They need to be guided and helped to find a good word to start with and come up with the right question. This is a fantastic tool to improve oral language.

I encourage you to leave your made up riddles in the comments and we will try to solve them!

Hieroglyphs:

Recently we have started to experiment with hieroglyphs. As many of you already know, a hieroglyph is like a riddle made with drawings. At first there is a hint, which is generally a question. This hint must lead to an answer or solution. The solution is the set of letters, the same ones that explain the drawing, generally grouped in different ways, but always respecting the order.

Hare are a few, although you can find many on the Internet.

Riddles

These are questions related to very specific contexts that must be answered using the cause-consequence logic. They are an ideal mathematical mind preparation.

We can adapt them to different levels, depending on the children.

 • A dog is walking on the street and it sees a sign that says: DO NOT CROSS. What will the dog do? Answer: It will cross the street because dogs can’t read.
 • On a very sunny day, a man walks into his house and when he leaves his hair is wet. Why, if it’s not raining? Answer: He just took a shower.
 • Will the tomatoes that got rotten yesterday taste good today? Answer: No, because they are rotten and I can’t eat them.
 • What does a bird say to another bird that has eaten its food? Answer: Piu Piu.

  Older children can start using puzzles in a way similar to math problems.

  • How many ears do four elephants have?
  • How many legs do three chickens have?
  • How many boots are there in two pairs of boots?
  • If I have five eggs and two are broken, how many eggs do I have left?

   These activities are fantastic to be asked spontaneously in your daily lives. You can take advantage of everyday situations to introduce play to your routine and make children find as many learning opportunities as they can.

   I encourage you to share your creations with us!